www.orzel.nowemiasteczko.org


 Strona główna
 Z życia Koła
 Członkowie Koła
 Z historii Koła

 Fotogaleria

 Kontakt

 Archiwum


Wyszukiwarka
 

 
 Historia
 Ochrona środowiska
 Zwierzyna
 Tradycja i zwyczaje
 Polowania
 Trofea
 Broń
 Gwara
 
 
 
 
 
 
Łowiectwo jako element ochrony środowiska
Dodał: RomanS , 29 Nov 2006
Na kołach łowieckich spoczywa obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki hodowlano - łowieckiej w dzierżawionych obwodach. Gospodarka łowiecka jest jedną z dziedzin ekologii stosowanej. Racjonalne użytkowanie łowieckie zmienia nie tylko liczebność i strukturę populacji, lecz bezpośrednio wpływa na warunki bytowania zwierzyny. W efekcie przyczynia się do zwiększenia liczebności gatunku oraz wzrostu przeżywalności stada podstawowego. Liczebność gatunków zwierzyny łownej zależy od warunków środowiskowych. Znajomość wymagań ekologicznych zwierzyny stanowi podstawowy warunek prowadzenia różnych zabiegów hodowlano-łowieckich.

Na liczebność zwierzyny ogromny wpływ ma skład gatunkowy i biomasa roślin występujących w danym srodowisku.

Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia racjonalnej gospodarki hodowlano-łowieckiej jest dokarmianie zwierzyny. Obowiązek ten spoczywa na administratorach i dzierżawcach obwodów łowieckich.

Zimowe dokarmianie zwierzyny jest konieczne nawet na terenach posiadających niezbędną bazę karmową. Mimo, iż zwierzyna łowna ma szanse przeżyć nawet dość mroźne i śnieżne zimy, będzie jednak w słabszej kondycji, gdyż suche trawy oraz pędy krzewów i drzew nie mają dostatecznej ilości składników odżywczych. Na terenach o słabej bazie pokarmowej, szczególnie w czasie śnieżnych zim zadawana karma często stanowi jedyne i główne pożywienie zwierzyny. Permanentne dokarmianie zimowe zwierzyny płowej ma ogromny wpływ na wielkość szkód wyrządzanych w uprawach leśnych.

Karmę wykładaną zwierzynie w zależności od zawartości składników odżywczych i wody dzielimy na karmę objętościową suchą, objętościową soczystą oraz treściwą. Oprócz tego bardzo ważnym elementem dokarmiania jest dostarczanie zwierzynie niabędnej ilości soli, która winna być podawana przez cały rok.
Problemom poruszanym powyżej, dzierżawcy obwodów łowieckich poświęcają dużo uwagi, przeznaczają na te cele ogromne nakłady finansowe oraz wiele godzin pracy wykonywanej przez myśliwych. Efektem tej działalności są dobre stany zwierzyny drobnej i grubej, stawiające nasze łowiectwo na czele organizacji europejskich i światowych.

Urządzenia łowieckie
Content Management Powered by CuteNews
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl